M&S Fair
Zvyšujeme Váš profit

KONTAKTY/GDPR

MSFA logo finale  
M&S fair Agency s.r.o. – SPOJTE SE S NÁMI A VYUŽIJTE NAŠICH SLUŽEB

 • IČ: 28353048 DIČ: CZ 28353048
 • č.p. 407, 664 03 Podolí
 • Email: info@msfa.cz

Personální oddělení

Společnost zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, spisová značka 63175

POBOČKY SPOLEČNOSTI

Oblastní kancelář – Jablonec nad Nisou

 • Podhorská 20, 46601 Jablonec nad Nisou
 • Otevírací doba: Po-Pá 9:00 – 14:00 (možnost schůzky i mimo tyto hodiny
 • Kompetentní osoba: Václav Straka
 • Kontaktní telefon +420 725 427 352
Oblastní kancelář – Ostrava
 • Karasova 1130/23, Ostrava, 70900
 • Otevírací doba: Po-Pá: Dle telefonické dohody
 • Kompetentní osoba: RNDr. Jana Kovačičová
 • Kontaktní telefon +420 602 210 017
VEDENI SPOLEČNOSTI

Vzdělávání a věci smluvní                                                                     Energetika a věci technické

Mgr. Straka Luděk                                                                                    Václav Straka
jednatel společnosti                                                                                jednatel společnosti
Tel.: 725 444 345                                                                                       Tel.: 725 427 352
Email: strakal@msfa.cz                                                                            Email: strakav@msfa.cz

 


INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Vážení zákazníci,

dovolujeme si Vás informovat, že při poskytování služeb ve smyslu smlouvy o poskytování služeb zpracováváme Vámi poskytnuté osobní údaje o pouze v rozsahu nutném pro řádné plnění našich smluvních a zákonných povinností.

V rozsahu potřebném pro ochranu našich práv a právních nároků budeme tyto osobní údaje přiměřeným způsobem zpracovávat též z titulu tzv. oprávněného zájmu. Poskytnutí osobních údajů je naším smluvním požadavkem. Bez nich by nebylo možné požadované služby poskytnout.

Považujeme za nutné zmínit, že ochranu osobních údajů Vás, tedy klientů, pokládáme za absolutní prioritu. Mimo zpracování založené na speciálním souhlasu budeme údaje zpracovávat pouze za účely uvedenými v těchto informacích a k jejich zpracování bude docházet vždy pouze po nezbytně nutnou dobu.

 1. K jednotlivým kategoriím zpracovávaných údajů

 

 • Zpracování identifikačních údajů zákazníka

Veškeré identifikační údaje, které nám byly poskytnuty v souladu se smlouvou, jsou nutné pro naplnění jejího účelu. Jedná se zejména o údaje týkající se odběrného místa, do kterého jsou dodávány energie, jejichž úsporu si přejete. Smlouva o dodávce energií nemůže být bez uvedení příslušných osobních údajů uzavřena. Vaše osobní údaje tak zpracováváme pouze v rozsahu nezbytném k uzavření takové smlouvy tak, abychom Vám byli schopni vždy nabídnout tu nejvýhodnější nabídku.

 • Zpracování kontaktních údajů zákazníka

Za účelem nabídky nejvýhodnějších cen potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, abychom Vám mohli příslušnou nabídku zaslat či sdělit. Bez příslušných kontaktních údajů jako je e-mail či telefonní číslo, je komunikace podstatným způsobem ztížena, ne-li znemožněna. 

 1. Příjemci osobních údajů

Jak již bylo uvedeno, veškeré osobní údaje, které zpracováváme, důsledně chráníme před neoprávněným přístupem k nim.

Přístupem k Vašim osobním údajům disponují zejména zpracovatelé – dodavatelé energií, kteří s naší společností spolupracují za účelem poskytnutí nejvhodnějších nabídek dodávky energií. Máte-li k okruhu zpracovatelů osobních údajů jakýkoliv dotaz, neváhejte nás kontaktovat.

Osobní údaje mohou být dále poskytnuty orgánům státní správy při výkonu jejich činnosti, popřípadě jiným státním orgánům, stanoví-li tak zákon, avšak vždy pouze v rozsahu zákonem stanoveném. K předání Vašich osobních údajů může dojít i při zpracování daňové agendy naší společnosti, kterou pro nás zajišťuje externí subjekt.

Při poskytování osobních údajů třetím osobám jsou tyto údaje poskytnuty vždy pouze v nezbytném rozsahu, a to pouze za podmínek existence smluvní či zákonné povinnosti mlčenlivosti těchto osob.           

 1. Obecné zásady zpracování

Při jakémkoliv nakládání s osobními údaji je pro prioritou zákonnost, korektnost, transparentnost a účelové omezení jejich zpracování, minimalizace zpracovávaných údajů, tedy práce jen s nezbytně nutným rozsahem osobních údajů, přesnost a důvěrnost těchto údajů a v neposlední řadě také časové omezení uložení. Osobní údaje jsou tak uloženy jen po nezbytně dlouhou dobu, jejíž nejzazší okamžik je ohraničen dobou případného uplatňování právních nároků. Po vypršení příslušné doby budou osobní údaje bez dalšího vymazány.

 1. Práva

Tímto Vás informujeme, že coby subjekt údajů zejména máte v souladu s čl. 15 – 22 GDPR následující práva:

 1. Právo na přístup k osobním údajům (čl. 15 GDPR)

Subjekt má právo získat od správce potvrzení, zda osobní údaje, které se ho týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, má právo získat přístup k těmto osobním údajům a k informacím vymezeným v čl. 15 odst. 1 GDPR.

 1. Právo na opravu osobních údajů (čl. 16 GDPR)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné́ osobní údaje, které́ se ho tykají. S přihlédnutím k účelům zpracování má subjekt právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

 1. Právo na výmaz osobních údajů (čl. 17 GDPR)

Subjekt má právo na to, aby správce bez zbytečného odkladu vymazal osobní údaje, kterého se zástupce týkají. Správce má za předpokladu existence alespoň jednoho z důvodů uvedených v čl. 17 odst. 1 písm. a) – f) povinnost výmaz provést bez zbytečného odkladu. To neplatí, pokud je zpracování nezbytné z jednoho nebo více důvodů uvedených v čl. 17 odst. 3 GDPR.

 1. Právo na omezení zpracování osobních údajů (čl. 18 GDPR)

Subjekt má právo na to, aby správce omezil zpracování osobních údajů, je-li dán alespoň jeden z důvodů uvedených v čl. 18 odst. 1 GDPR.

 1. Právo na přenositelnost osobních údajů (čl. 20 GDPR)

V případě automatizovaného zpracování osobních údajů subjektu má tento právo získat osobní údaje, které se ho týkají, jež poskytl správci, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a právo předat tyto údaje jinému správci, aniž by tomu správce bránil.

 1. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů (čl. 21 GDPR)

Zástupce má právo z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace vznést námitku proti zpracování osobních údajů. Správce v takovém případě dále osobní údaje nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami zástupce, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.

 1. Právo nebýt předmětem automatizovaného rozhodování (čl. 22 GDPR)

Zástupce má právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro něho právní účinky nebo se ho obdobným způsobem výrazně dotýká.

 1. Právo podat stížnost u dozorového úřadu

Domnívá-li se zástupce, že správce při zpracování osobních údajů porušil platné a účinné právní předpisy, je oprávněn podat stížnost u dozorového úřadu.

Tímto úřadem je Úřad pro ochranu osobních údajů, sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, tel. + 420 234 665 111. Pro více informací viz www.uoou.cz

 1. Kontakt

V případě jakýchkoliv dotazů či připomínek nás neváhejte kontaktovat:

M & S fair agency s.r.o.

se sídlem Podolí 407, 664 03 Podolí

tel.: +420 725 427 352

e-mail: info@msfa.cz

NÍŽE NALEZNETE DOKUMENTY SOUVISEJÍCÍ S OCHRANOU OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Žádost o výmaz

Žádost o přístup

Žádost o předání

Žádost o opravu či doplnění

Žádost o omezení zpracování

Zásady zpracování OÚZásady zpracování OÚ

Odvolání souhlasu

Námitka proti zpracování